Privacy Policy

1. Algemeen

 

Dit is de privacyverklaring (“Privacy Policy”) van Belle et Bulles (Stephanie Deronne), een natuurlijk persoon met zetel te Bokstraat 20, 9870 Machelen-Zulte, BTW BE 0735.761.628 (hierna “Belle et Bulles”).

Deze Privacy Policy legt uit hoe Belle et Bulles persoonlijke gegevens, zijnde alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon (‘’Persoonsgegevens’’) verzamelt, opslaat, gebruikt en deelt bij gebruik van de website www.belleetbulles.be (de “Website”) en in het kader van onze dienstverlening (tezamen de “Diensten”). Ze is dan ook van toepassing ongeacht onze relatie (bezoekers van de Website, klant, leverancier, contactpersoon ed.) en ongeacht de wijze waarop we uw Persoonsgegevens ontvangen hebben. 

Lees deze Privacy Policy aandachtig door, aangezien deze uw rechten en plichten ten opzichte van Belle et Bulles bevat, inclusief hoe u controle kunt uitvoeren over uw Persoonsgegevens.

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden herwerkt. De meest recente versie is beschikbaar op onze Website.

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw Persoonsgegevens is Belle et Bulles. Het verzamelen en verwerken van Persoonsgegevens is onderworpen aan strikte voorwaarden. Belle et Bulles handelt in overeenstemming met:

 1. de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van Persoonsgegevens; 
 2. de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Verzamelde Persoonsgegevens 

 

Van wie?

Welke Persoonsgegevens?

Bezoekers van de Website 

Door het bezoeken van onze Website kunnen we gegevens met betrekking tot uw gebruik van de Website verzamelen, zoals het gebruik, activiteitenlogs en click-throughs.

Deze gegevens worden automatisch verzameld aan de hand van cookies. Meer informatie over cookies en de specifieke cookies die wij gebruiken op de Website kunt u vinden in onze Cookie Policy.

Kandidaat werknemers bij Belle et Bulles

Door het indienen van een sollicitatie voor een functie bij Belle et Bulles, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres
 • persoonlijke kenmerken, zoals geboortedatum en -plaats, geslacht, nationaliteit en talenkennis
 • foto
 • informatie over opleiding en werkervaring
 • huidig loon en loonsverwachting
 • CV, motivatiebrief en notities gemaakt tijdens gesprekken
 • andere relevante informatie die u zelf bijkomend verstrekt

(Potentiële) klanten en leveranciers 

Door (potentieel) met ons samen te werken als klant of leverancier, kunnen we de volgende gegevens verzamelen:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en website
 • facturatiegegevens, zoals BTW-nummer en rekeningnummer
 • algemene informatie omtrent het bedrijf in het kader van opdrachten

inhoud van communicatie

Mogelijks verwerken wij tijdens de uitvoering van de diensten inloggegevens (die persoonsgegevens kunnen bevatten) in het kader van het opstarten van diensten en advertenties op bijvoorbeeld Facebook, Instagram of Google Ads.


Mogelijks verwerken wij publieke gegevens m.b.t. uw onderneming of organisatie, zoals:

 • gegevens onderworpen aan publicatieplicht
 • bestuurders van uw vennootschap
 • informatie op uw website of social media

Personen die contact met ons opnemen

Wanneer u contact met ons opneemt via het contactformulier op de Website, via een ander communicatiemiddel, social media of in persoon, verzamelen wij de informatie die u aan ons verstrekt, zoals:

 • identificatie- en contactgegevens, zoals naam, telefoonnummer, e-mailadres 
 • inhoud van de communicatie

Personen die zich inschrijven op de nieuwsbrief

Door u in te schrijven op de Website om nieuwsbrieven te ontvangen verzamelen wij enkel uw e-mailadres.

 

3. Doeleinden van de verwerking en rechtsgrond

 

Belle et Bulles verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens in de eerste plaats om haar dienstverlening op een optimale wijze te kunnen aanbieden.

Meer in het bijzonder, gebruiken we uw Persoonsgegevens enkel voor de volgende doeleinden:

3.1 Algemene doeleinden

Van wie?

Voor welk doeleinde?

Welke rechtsgrond?

Bezoekers van de Website

Wij verwerken gegevens van bezoekers van de Website voor:

 • het behoud en het verbeteren van de veiligheid van de Website 
 • het creëren van statistieken om onze Diensten te verbeteren.

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming voor het gebruik van cookies en op ons gerechtvaardigd belang voor het gebruik van essentiële cookies.

Kandidaat werknemers bij Belle et Bulles

Wij verwerken gegevens van kandidaat werknemers bij Belle et Bulles om:

 • de geschiktheid van de sollicitant te beoordelen in het kader van een selectieprocedure
 • de vragen van de sollicitant te beantwoorden en te communiceren met de sollicitant
 • ons recruteringsproces te ontwikkelen en verbeteren 

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de noodzaak om op verzoek van de sollicitant maatregelen te nemen voor de sluiting van de (arbeids)overeenkomst en/of op ons gerechtvaardigd belang om optimale beslissingen te maken omtrent de aanwerving alvorens wij een aanbod doen.

(Potentiële) klanten en leveranciers

Gegevens van (potentiële) klanten en leveranciers worden verwerkt:

 • voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst
 • om vragen te beantwoorden en te communiceren met de (potentiële) klant of leverancier
 • om de (potentiële) klant of leverancier te informeren over onze dienstverlening

Deze verwerkingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst tussen de klant of leverancier en Belle et Bulles of ons gerechtvaardigd belang.

Personen die contact met ons opnemen

Gegevens van personen die contact met ons opnemen worden verwerkt om:

 • te reageren op vragen en verzoeken
 • communicatie op te volgen
 • de betrokkene te informeren over onze dienstverlening

Deze verwerkingen zijn gebaseerd de uitvoering van een overeenkomst, en op de toestemming van de betrokkene indien deze op de hoogte wenst te worden gehouden van onze dienstverlening.

Personen die zich inschrijven op de nieuwsbrief

Gegevens van personen die zich inschrijven de nieuwsbrief worden enkel gebruikt voor het versturen van deze communicatie. Dit maximaal 1 keer per maand.

De verwerking is gebaseerd op de toestemming van de persoon die zich inschrijft op de nieuwsbrief.

 

3.2 Directe marketing

Voor zover voorzien in deze Privacy Policy, kunnen uw Persoonsgegevens worden gebruikt worden voor directe marketingdoeleinden op grond van onze gerechtvaardigde belangen om de goede werking en groei van ons bedrijf te waarborgen. Deze gerechtvaardigde belangen mogen niet opwegen tegen uw belangen op het gebied van privacy. Op deze manier mag Belle et Bulles uw Persoonsgegevens gebruiken om u marketingmateriaal alsmede ander materiaal verbonden aan Belle et Bulles, haar verbonden ondernemingen en haar Diensten te sturen.

U heeft elk moment de mogelijkheid om u gratis en zonder motivatie te verzetten tegen het ontvangen van dergelijke e-mails, door te klikken op de opzegknop op het einde van elke promotionele e-mail.

3.3 Overdracht naar andere partijen

Belle et Bulles zal beroep doen op derden voor het uitvoeren en mogelijk maken van onze Diensten. Voorbeelden van deze leveranciers en serviceproviders zijn onder andere entiteiten die webhostingservices leveren. 

Belle et Bulles cal zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behoudens de gevallen voorzien in deze Privacy Policy.

Belle et Bulles heeft alle wettelijke en technische voorzorgen genomen om niet-toegestane toegang en gebruik te verhinderen.

Belle et Bulles garandeert een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy.

In het geval van gehele of gedeeltelijke reorganisatie of overdracht van Belle et Bulles activiteiten waarbij Belle et Bulles haar activiteiten reorganiseert, transfereert, overdraagt of in het geval Belle et Bulles in faling zou worden verklaard, kunnen uw Persoonsgegevens aan nieuwe entiteiten of derden worden overgedragen. Belle et Bulles zal u op voorhand inlichten over het feit dat Belle et Bulles uw Persoonsgegevens aan een derde overmaakt.

3.5 Wettelijke verplichtingen

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat wij uw Persoonsgegevens als gevolg van een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Wij zullen in redelijkheid pogen u op voorhand hierover te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

4. Duur van de verwerking

 

De Persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor de periode zo lang dit essentieel is voor de doeleinden van de verwerking, wettelijke verplichtingen of voor het aanbieden van onze Diensten.

Van wie?

Bewaartermijn

Bezoekers van de Website 

De bewaartermijn van gegevens van bezoekers van de Website, is afhankelijk van de gebruikte cookies. Meer informatie over cookies en de specifieke cookies die wij gebruiken op de Website kunt u vinden in onze Cookie Policy.

Kandidaat werknemers bij Belle et Bulles

Gegevens van kandidaat werknemers bij Belle et Bulles worden bewaard tot 2 jaar na de beëindiging van de selectieprocedure. Indien u dit niet wenst, kunt u zich daar op elk moment tegen verzetten.

Personen die contact met ons opnemen

Gegevens van personen die contact met ons opnemen worden bewaard tot 5 jaar na het laatste betekenisvolle contact.

Personen die zich inschrijven op de nieuwsbrief

Gegevens van personen die zich inschrijven op de nieuwsbrief worden bewaard zolang de mailingen gewenst zijn of tot het e-mailadres niet meer actief is.

 

5. Uw rechten

 

5.1 Recht van toegang en inzage

U heeft het recht om op elk moment kennis te nemen van uw Persoonsgegevens en het gebruik dat wij van uw Persoonsgegevens maken.

5.2 Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om bepaalde Persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan ons. 

U heeft steeds het recht om ons te verzoeken uw Persoonsgegevens aan te passen. 

U kunt eveneens verzoeken dat de verwerking van uw Persoonsgegevens wordt beperkt, indien u denkt dat uw gegevens onnauwkeurig zijn en u ons hieromtrent vervolgens in kennis stelt.

Bijkomend heeft u het recht om Belle et Bulles te verzoeken uw gegevens te verwijderen voor zover wij niet in de mogelijkheid verkeren deze anoniem te maken.

Wel kan het zijn dat indien u weigert bepaalde Persoonsgegevens mee te delen, of indien u ons vraagt ze te verwijderen, wij onze Diensten niet meer op een optimale wijze kunnen aanbieden. 

5.3 Recht van verzet:

U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens wanneer u ernstige en rechtmatige redenen heeft om dit te doen.

U heeft eveneens het recht van verzet tegen het gebruik van uw Persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden. In dit geval zal geen specifieke motivering worden verzocht.

5.4 Recht van vrije gegevensoverdracht:

U beschikt over het recht om uw Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen en/of deze aan andere verantwoordelijken over te dragen.

5.5 Recht van intrekking van de toestemming:

U beschikt over het recht om uw voorafgaande toestemming voor het verwerken van uw Persoonsgegevens in te trekken. 

5.6 Geautomatiseerde beslissingen en profilering

U heeft het recht ons te verzoeken niet het voorwerp uit te maken van een beslissing gestoeld enkel op een geautomatiseerde verwerking, met inbegrip van profilering, die wettelijke gevolgen teweegbrengen die betrekking op u hebben of een aanzienlijke invloed op u hebben.

5.7 Uitoefening van uw rechten:

U kunt uw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen,

via e-mail naar info@belleetbulles.be

of via de post naar,

Belle et Bulles 

Bokstraat 20

9870 Machelen-Zulte

5.8 Recht om klacht in te dienen:

U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35,

Email: contact(at)apd-gba.be 

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. Indien u afkomstig bent uit of werking in een andere EU-lidstaat, kunt u eveneens een klacht indienen bij uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit.

Indien u schade zou lijden als gevolg van de verwerking van uw Persoonsgegevens, kunt u een vordering tot schadevergoeding instellen.

 

6. Veiligheid en vertrouwelijkheid

 

Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op zowel technisch, administratief en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van uw Persoonsgegevens te vermijden alsook elke niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

Echter, in het geval dat dit wel zou voorvallen en het uw Persoonsgegevens zou betreffen, zal Belle et Bulles u informeren omtrent de inbreuk, met inbegrip van een beschrijving van de potentiële impact en een aanbeveling om de mogelijke negatieve gevolgen van de inbreuk te beperken.

Wij bewaren uw Persoonsgegevens veilig op onze servers die zich binnen de Europese Economische Ruimte bevinden.

In geen geval kan Belle et Bulles aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de Persoonsgegevens.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze Privacy Policy wordt beheerst, uitgelegd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgisch recht dat exclusief van toepassing is.

De rechtbanken van Oudenaarde zijn exclusief bevoegd om van elk geschil kennis te nemen dat zou voortvloeien uit de interpretatie of uitvoering van deze Privacy Policy.

Winkelwagen
0
  0
  Je winkelmandje
  Je winkelmandje is leegTerug naar de shop
  Scroll naar boven
  Heeft U een vraag? Wij helpen U graag